VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 15:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/15/2019; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:34:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2019; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 8:46:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2019; P: 2/10/2019; 252 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 20:13:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 987 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 21:35:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 608 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 23:47:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 483 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 514 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 10:21:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 435 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 1:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 711 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:36:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:14-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/12/2017; 1044 xem 26 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 1:25:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.