VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 15:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/15/2019; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 15:49:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2019; 312 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 9:20:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2019; P: 2/10/2019; 329 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 13:20:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 1031 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 19:38:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 636 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:30:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 506 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 10:43:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 556 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 1:43:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 477 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 20:37:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 748 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 15:51:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:14-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/12/2017; 1084 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 19:48:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.