VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nhã-ca 1:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/9/2020; 114 xem
Xem lần cuối 7/29/2020 18:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/15/2019; 270 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 20:26:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2019; 370 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 18:1:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2019; P: 2/10/2019; 428 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 1:58:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 1083 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 7:51:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 679 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 14:32:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 534 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 0:50:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 605 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 23:1:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 540 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 13:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 808 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 9:13:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.