VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Giô-na 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 964 xem
Xem lần cuối 11/27/2019 1:18:38
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1252 xem
Xem lần cuối 12/9/2019 20:15:27
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1860 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 21:0:1
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:4-8; 2 Sa-mu-ên 18:14; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1563 xem
Xem lần cuối 12/10/2019 14:29:38
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2109 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 2:33:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1042 xem
Xem lần cuối 11/17/2019 10:4:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1284 xem
Xem lần cuối 12/11/2019 12:45:20
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1277 xem
Xem lần cuối 11/16/2019 15:26:27
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-27; Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1095 xem
Xem lần cuối 11/19/2019 7:58:5
Đọc  Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1301 xem
Xem lần cuối 11/15/2019 14:33:9
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 14  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.