VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giô-na 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 948 xem
Xem lần cuối 8/12/2019 7:53:11
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1242 xem
Xem lần cuối 8/24/2019 4:26:10
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1843 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 17:2:0
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:4-8; 2 Sa-mu-ên 18:14; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1551 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 14:33:15
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2086 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 5:19:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1028 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 13:17:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1273 xem
Xem lần cuối 8/24/2019 23:26:21
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1262 xem
Xem lần cuối 8/20/2019 15:52:4
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-27; Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1090 xem
Xem lần cuối 8/7/2019 9:11:57
Đọc  Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1286 xem
Xem lần cuối 8/20/2019 4:30:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 14  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.