VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-na 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 992 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 12:15:31
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1295 xem
Xem lần cuối 9/14/2020 23:32:14
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1920 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 0:48:20
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:4-8; 2 Sa-mu-ên 18:14; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1580 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 19:25:41
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2169 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 3:24:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1076 xem
Xem lần cuối 9/9/2020 6:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1312 xem
Xem lần cuối 9/14/2020 23:32:46
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1314 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 12:14:25
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-27; Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1119 xem
Xem lần cuối 9/14/2020 23:23:45
Đọc  Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1337 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 20:1:43
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 14  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.