VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/24/2013; 872 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 19:59:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/24/2013; 1240 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 16:57:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:1-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2013; 354 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 14:31:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:0-15:0
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/24/2013; 1455 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 1:43:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:1-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2013; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 6:21:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/1/2012; 1615 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 11:50:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Pastor Michael Faber
C:4/1/2012; 353 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 0:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/1/2012; 391 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 14:7:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2011; 1842 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 23:50:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:35-40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/17/2011; 945 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 21:22:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.