VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Đa-ni-ên 1:3-21; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2009; 1751 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 22:58:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32; Giăng 4:20-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2009; 1396 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 13:21:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:11-21; Ma-thi-ơ 24:6-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/22/2009; 1913 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 12:25:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:1-5; 1 Sa-mu-ên 20:35-43; Giăng 15:13-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/15/2009; 1371 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 1:19:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-12; Ê-sai 40:29-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/8/2009; 1869 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 1:46:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:1-12; Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/1/2009; 2494 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 2:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:10-26; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2009; 1870 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2009; 3585 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 9:5:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:22-23; 2 Ti-mô-thê 6:6-10; 2 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/8/2009; 1585 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 3:1:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13; Mác 10:45
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2009; 1534 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 9:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.