VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 995 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2021 2:47:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-6
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/5/2014; 975 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2021 12:49:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/22/2013; 747 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2021 22:12:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/3/2013; 850 xem
Xem lần cuối 12/6/2021 6:39:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 7:24-27
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/6/2013; 934 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 22:32:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-13
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:9/29/2013; 853 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 2:41:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:9/1/2013; 819 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2021 2:6:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/18/2013; 810 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 11:58:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/4/2013; 982 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 17:14:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:7/21/2013; 1038 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2021 13:19:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.