VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2012; 1030 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 0:56:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2012; 906 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 8:13:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2012; 595 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 1:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/27/2012; 710 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 12:35:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2012; 754 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 21:27:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2012; 740 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 18:36:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2012; 801 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 16:27:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2012; 651 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 17:0:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18-20; Xuất Ê-díp-tô Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/21/2012; 744 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 0:36:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.