VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ê-phê-sô 4:17-5:2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/9/2013; 688 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/22/2024 16:23:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2013; 644 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2024 10:4:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 451 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2024 17:2:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 731 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/23/2024 1:43:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/12/2013; 724 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2024 13:21:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/12/2013; 520 xem
Xem lần cuối 2/21/2024 7:1:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/5/2013; 490 xem
Xem lần cuối 2/19/2024 16:57:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/5/2013; 555 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/22/2024 13:19:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:16-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/28/2013; 417 xem
Xem lần cuối 2/7/2024 6:15:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:16-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/28/2013; 481 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2024 14:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  46 / 53  Tiếp  Cuối

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.