VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2012; 456 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 13:26:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2012; 946 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 20:3:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2012; 822 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 1:42:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2012; 508 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 3:34:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/27/2012; 639 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 9:25:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2012; 664 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 6:39:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2012; 664 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 14:36:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2012; 727 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 2:43:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2012; 579 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 6:43:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18-20; Xuất Ê-díp-tô Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/21/2012; 669 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 14:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  46 / 47  Tiếp  Cuối

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.