VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Cô-lô-se 1:27; Cô-lô-se 3:4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/21/2013; 433 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/11/2024 9:11:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:27; Cô-lô-se 3:4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/21/2013; 514 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 20:10:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Hồ Thanh Dũng
C:4/14/2013; 1143 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/10/2024 13:55:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-14; Ga-la-ti 5:22-25; 1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/7/2013; 644 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 20:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-14; Ga-la-ti 5:22-25; 1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/7/2013; 480 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 20:4:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/31/2013; 708 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 20:2:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:1-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2013; 510 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/5/2024 15:31:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:1-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2013; 664 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 19:59:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:10-11; Rô-ma 15:1-6; Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/17/2013; 702 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/11/2024 21:37:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:10-11; Rô-ma 15:1-6; Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/17/2013; 655 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/8/2024 16:59:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  47 / 53  Tiếp  Cuối

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.