VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
1 Giăng 3:16-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/4/2012; 608 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/7/2024 19:12:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:17-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/16/2012; 650 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 18:55:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2012; 752 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 18:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-38
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2012; 733 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 18:47:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2012; 821 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/12/2024 8:31:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/12/2012; 934 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 18:42:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Lê Quang
C:8/5/2012; 1306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 8:49:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/29/2012; 785 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 18:38:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/15/2012; 538 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/10/2024 13:17:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Ông Trương Anh
C:7/12/2012; 1157 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/10/2024 17:28:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  51 / 53  Tiếp  Cuối

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.