VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Phi-líp 3:17-21
Hồ Thanh Dũng
C:7/1/2012; 1129 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2024 5:50:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2012; 710 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/20/2024 11:5:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2012; 1219 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2024 13:56:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2012; 1082 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/16/2024 9:43:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2012; 787 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2024 7:1:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/27/2012; 890 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2024 23:1:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2012; 982 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/20/2024 20:8:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2012; 962 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2024 17:31:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2012; 985 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2024 20:29:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2012; 828 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/12/2024 2:15:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  52 / 53  Tiếp  Cuối

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.