VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ê-sai 40&25-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 484 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 19:11:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 974 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 9:7:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2017; 693 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 15:10:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2016; P: 12/26/2016; 500 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 13:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/11/2016; 497 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 8:14:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 468 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 7:16:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 656 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 19:22:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 604 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 14:33:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 651 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 18:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 419 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 18:47:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 40  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.