VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 439 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2022 18:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10;
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/25/2018; 399 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2022 16:52:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 470 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2022 22:3:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Ê-sai 37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/4/2018; 591 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2022 12:59:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 590 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/21/2022 4:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/14/2018; 632 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2022 7:6:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 490 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2022 21:19:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/31/2017; 476 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2022 23:48:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 468 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/26/2022 5:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14; Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/10/2017; 427 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2022 15:23:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 45  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.