VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Các Quan Xét 1:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 470 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 2:23:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2015; 617 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 17:53:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 41:8-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2015; P: 10/16/2015; 765 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 7:24:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2015; P: 10/15/2015; 574 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 2:48:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 502 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 17:47:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2015; 519 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 14:38:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:62-66; Ma-thi-ơ 28:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2015; 751 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 14:42:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/23/2015; 643 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 17:11:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/16/2015; 584 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 9:38:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2015; 520 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 9:37:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 34  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.