VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 5:24:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 521 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 23:13:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/30/2014; 353 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 16:24:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2014; P: 11/28/2014; 505 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 6:15:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2014; 423 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 11:14:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 392 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/30/2019 9:59:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/9/2014; 412 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 6:30:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/19/2014; P: 11/4/2014; 550 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 13:10:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/2/2014; 442 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 1:21:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:15-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/26/2014; 508 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 5:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 30  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.