VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 2:12-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 524 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2020 1:6:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 593 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 12:44:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8; Thi-thiên 91:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2016; 758 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 4:33:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2016; 445 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 8:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/17/2016; 538 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:10:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:17-22
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/10/2016; 812 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 9:6:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 588 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 4:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/2/2020 10:31:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2015; 561 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 2:49:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 519 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 18:0:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 36  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.