VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2015; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 9:34:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/26/2015; 558 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 20:48:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2015; 626 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 6:40:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 484 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 11:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2015; 635 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 9:3:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 41:8-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2015; P: 10/16/2015; 778 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 8:58:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2015; P: 10/15/2015; 588 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 4:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 516 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 11:31:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2015; 529 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 9:27:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:62-66; Ma-thi-ơ 28:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2015; 773 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 9:21:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 36  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.