VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 394 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 12:51:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:3-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 575 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 21:17:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 422 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 1:15:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 377 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 10:48:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 520 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 12:30:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:39-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2015; 450 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 18:45:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 391 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 6:34:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 566 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 17:13:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 411 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:12:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2015; 396 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:9:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 37  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.