VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 341 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 587 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 14:43:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/30/2014; 393 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 3:32:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2014; P: 11/28/2014; 560 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 1:31:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2014; 458 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 14:0:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 459 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:32:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/9/2014; 442 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 0:44:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/19/2014; P: 11/4/2014; 603 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 4:23:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/2/2014; 472 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 6:4:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:15-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/26/2014; 548 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 0:52:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 34  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.