VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 592 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 2:28:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2015; 605 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2021 4:18:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 566 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/14/2021 17:8:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2015; 552 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 19:29:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/26/2015; 620 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 20:4:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2015; 699 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 14:19:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 567 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2021 5:1:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2015; 707 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2021 2:44:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 41:8-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2015; P: 10/16/2015; 849 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 18:5:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2015; P: 10/15/2015; 657 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2021 13:27:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 39  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.