VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lê-vi Ký 23:33-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/5/2014; 349 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 17:13:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:37-39; Ma-thi-ơ 24:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/28/2014; 481 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 11:10:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 457 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:28:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/14/2014; 442 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 9:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/7/2014; 544 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 11:15:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/24/2014; 623 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 9:46:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:24-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/17/2014; 413 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 15:29:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/3/2014; 579 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 18:40:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/27/2014; 457 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 12:54:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/20/2014; 494 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 5:48:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 34  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.