VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2014; 536 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 11:0:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 356 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 14:21:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 599 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 6:28:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/30/2014; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 16:49:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2014; P: 11/28/2014; 574 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 5:7:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2014; 471 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 5:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 479 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:43:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/9/2014; 449 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 10:42:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/19/2014; P: 11/4/2014; 622 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 19:13:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/2/2014; 484 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:57:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 36  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.