VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 576 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/11/2021 2:22:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2015; 561 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 6:48:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/26/2015; 635 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 2:38:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2015; 707 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/14/2021 12:47:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 578 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/8/2021 13:57:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2015; 718 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/6/2021 18:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 41:8-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2015; P: 10/16/2015; 866 xem 7 lưu
Xem lần cuối 53.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2015; P: 10/15/2015; 669 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2021 11:45:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 573 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 11:10:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2015; 586 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 5:15:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 40  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.