VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2015; 614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 13:12:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2015; 518 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 14:13:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 550 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 17:0:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 364 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 21:20:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:45-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/8/2015; 542 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 0:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:38-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/1/2015; 505 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 19:25:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/25/2015; P: 1/28/2015; 698 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 23:45:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:8-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/11/2015; 586 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 18:18:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/4/2015; 592 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 22:50:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7; Ca-thương 3:23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2015; P: 1/4/2015; 541 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 4:58:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 37  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.