VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phi-líp 1:19-30
Pastor John Altfeltis
C:5/19/2013; 279 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 5:54:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2013; 793 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 21:18:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2013; 421 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 8:23:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/28/2013; 402 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 2:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:14-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2013; 579 xem
Xem lần cuối 12/10/2019 13:22:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/5/2013; 482 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 11:31:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:31-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2012; 364 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 13:10:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2012; 339 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 18:23:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2012; 276 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 21:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:43-45
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2012; 450 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 16:7:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 31  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.