VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 16:30:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 595 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 0:48:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:39-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2015; 510 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2021 20:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 478 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 22:0:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 736 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 1:57:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 474 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 23:45:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2015; 494 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2015; 675 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/15/2021 23:54:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2015; 601 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 16:34:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 641 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 3:51:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 40  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.