VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 24:1-12
Pastor John Altfeltis
C:4/20/2014; 411 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 10:57:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/13/2014; 448 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:41:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:29-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/6/2014; 633 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:18:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/30/2014; 443 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 0:44:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/23/2014; 517 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:43:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-29
Pastor John Altfeltis
C:3/16/2014; 424 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 15:29:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/9/2014; 888 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 23:35:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/2/2014; 585 xem
Xem lần cuối 10/14/2020 10:42:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:16-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2014; 674 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 22:3:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:5-6
Pastor John Altfeltis
C:2/16/2014; 425 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 4:29:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 36  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.