VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

2 Phi-e-rơ 3:10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2014; 493 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 20:51:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2014; 799 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 15:2:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2014; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 23:32:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Pastor John Altfeltis
C:1/19/2014; 603 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 19:54:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2013; 651 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 21:33:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2013; 458 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 17:16:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2013; 571 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 9:25:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/15/2013; 568 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 4:13:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/8/2013; 653 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 13:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2013; 673 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 16:41:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 35  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.