VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/9/2014; 573 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 14:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:10-20; Sáng-thế Ký 26:6-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/2/2014; 1074 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 22:46:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:34-35
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/9/2014; 630 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 21:26:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/2/2014; 831 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 10:33:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/26/2014; 729 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 20:53:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/5/2014; 876 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 0:36:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/29/2013; 424 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 17:20:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/22/2013; 537 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 15:25:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/21/2013; 474 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 21:32:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 2:11-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/15/2013; 550 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 18:40:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.