VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Mác 1:14-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 856 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 6:49:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:6-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 871 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 2:28:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/11/2015; P: 1/12/2015; 1056 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 20:25:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 755 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 9:23:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/24/2014; P: 12/25/2014; 522 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 18:8:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 821 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 0:56:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 682 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2022 17:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 690 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 16:27:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 5:17-30; Thi-thiên 104:29-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/16/2014; P: 11/17/2014; 932 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 4:17:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/9/2014; P: 11/10/2014; 719 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 23:41:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.