VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 1:3-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/22/2017; P: 1/23/2017; 470 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 12:45:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 456 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 8:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 382 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 16:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 529 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 16:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 326 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 7:20:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 371 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 13:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/4/2016; P: 12/6/2016; 490 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 14:2:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 525 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 12:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:11-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 377 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 8:25:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 541 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 3:52:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.