VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 746 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 10:22:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:8-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/10/2016; P: 4/13/2016; 796 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 5:29:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 502 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/19/2021 8:29:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 836 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 0:52:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:44-49
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 464 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 22:51:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:66-72
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/20/2016; P: 3/22/2016; 809 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 9:21:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/13/2016; P: 3/15/2016; 698 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 2:19:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:25-32
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 546 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 18:51:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 669 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 1:54:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 648 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 4:46:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.