VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 591 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 0:59:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:8-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/10/2016; P: 4/13/2016; 645 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/29/2019 13:37:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 357 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 13:16:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 602 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 13:46:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:44-49
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 318 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 5:30:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:66-72
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/20/2016; P: 3/22/2016; 597 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 21:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/13/2016; P: 3/15/2016; 540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 4:52:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:25-32
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 376 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 9:44:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 472 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 4:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 465 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 8:39:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.