VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 602 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 9:45:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:8-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/10/2016; P: 4/13/2016; 656 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 22:57:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 5:1:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 627 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 1:55:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:44-49
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 328 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 12:26:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:66-72
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/20/2016; P: 3/22/2016; 615 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 5:48:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/13/2016; P: 3/15/2016; 550 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 1:48:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:25-32
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 389 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 23:31:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 495 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:49:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 485 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 8:15:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.