VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giô-ên 2:1-2; Giô-ên 2:12-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 559 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 17:32:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 515 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 9:31:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 541 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 15:38:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 483 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 5:54:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:18-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 486 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 16:34:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 386 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 12:27:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 547 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 18:19:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1-4a
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 375 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 1:35:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-34
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/13/2015; P: 12/14/2015; 633 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 23:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-37; Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 524 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 17:18:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.