VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Thi-thiên 23:6; Thi-thiên 90:1; Giăng 14:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1401 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 15:52:30
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Các Quan Xét 16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1628 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 10:56:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14; Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 955 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 11:16:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 3:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 991 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 11:44:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2; Ma-thi-ơ 5:48
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 944 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 7:37:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 910 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 19:6:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 11:25
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2015; 830 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 0:30:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 894 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 4:4:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 1255 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 12:44:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/21/2015; P: 3/22/2015; 977 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 4:25:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.