VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 23:6; Thi-thiên 90:1; Giăng 14:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1489 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 9:28:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Các Quan Xét 16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1705 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 18:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14; Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 1015 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 6:27:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 1036 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 3:54:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2; Ma-thi-ơ 5:48
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 975 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 8:41:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 953 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2015; 874 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 4:38:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 951 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 16:43:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 1293 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 21:47:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/21/2015; P: 3/22/2015; 1030 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 19:26:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.