VietChristian
VietChristian
svtk.net

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/24/2019; 299 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 0:3:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 3:39:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 302 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 0:55:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/3/2019; 376 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 1:46:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/27/2019; 369 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 1:34:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 22:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 358 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 22:40:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 343 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 5:23:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 348 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 16:11:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 20:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.