VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Gia-cơ 1:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/26/2020; P: 4/27/2020; 256 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:13:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:59-71
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/19/2020; P: 4/24/2020; 302 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 15:5:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:20-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 243 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 21:43:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 21:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:13:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/22/2020; P: 3/29/2020; 257 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:13:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/15/2020; P: 3/20/2020; 363 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:13:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 359 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 10:53:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:4-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/16/2020; 282 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 0:42:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/9/2020; 184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 11:38:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.