VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Châm-ngôn 20:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/19/2016; P: 6/17/2016; 473 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 22:35:30
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/19/2016; 606 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 17:51:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 520 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 19:31:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:10-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 1546 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 12:48:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 480 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 21:38:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 1218 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 19:9:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:15b
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 904 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 0:22:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2016; P: 6/24/2016; 2036 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 15:3:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/19/2016; P: 6/26/2016; 642 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 8:2:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 617 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 6:37:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.