VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 1174 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 6:32:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:15b
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 863 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/28/2021 5:14:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 479 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/28/2021 12:16:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2016; P: 6/24/2016; 1872 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/2/2021 19:17:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/18/2016; 667 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 3:7:27
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/17/2016; P: 6/17/2018; 359 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/28/2021 9:0:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 401 xem
Xem lần cuối 5/1/2021 8:47:26
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:6-8; Giăng 17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 613 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/2/2021 20:15:3
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 224 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/1/2021 21:37:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1113 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 3:47:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.