VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Gióp 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:2/4/2017; 1125 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 16:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/19/2016; P: 6/26/2016; 654 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 14:34:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2016; P: 6/24/2016; 2070 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 8:2:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:15b
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 913 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 7:39:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 1233 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 19:21:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 488 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 22:4:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 626 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 23:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 524 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 9:14:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:10-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 1563 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 17:57:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 2129 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 21:43:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.