VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Mai Tấn David
C:4/2/2017; P: 4/9/2017; 280 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 6:11:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:22-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:3/19/2017; P: 4/2/2017; 206 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 17:23:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:22-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:3/19/2017; P: 4/2/2017; 189 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 3:43:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Võ Bá Thanh
C:12/11/2016; 456 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 7:32:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Mai Tấn David
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 380 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 0:23:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Mai Tấn David
C:11/27/2016; P: 12/3/2016; 470 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 15:43:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:10/16/2016; 312 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/29/2019 12:11:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:10/2/2016; 267 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 10:50:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:9/18/2016; 458 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 0:32:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:9/11/2016; P: 9/18/2016; 452 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 13:38:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.