VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 436 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2020 5:19:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 11:44:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:14-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/9/2017; P: 7/29/2017; 199 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 2:51:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 371 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 18:43:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 338 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2020 19:52:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 267 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 15:3:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 217 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 12:58:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/21/2017; P: 6/7/2017; 174 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 3:15:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 91:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 306 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 6:11:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 1:11:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.