VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xa-cha-ri 9:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 0:8:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 5:1-4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 641 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 20:14:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 323 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 449 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 21:55:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 300 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 16:6:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:14-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/9/2017; P: 7/29/2017; 215 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 11:47:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 386 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:9:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 365 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:43:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 304 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 17:6:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 235 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 10:4:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.