VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

A-ghê 2:1-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/21/2017; P: 6/7/2017; 191 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 5:35:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 91:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 318 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 0:56:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 297 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 3:12:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 10:12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 375 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 14:34:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:12-13; Cô-lô-se 2:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 300 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 3:15:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11; Mác 7:15; Mác 7:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 480 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 4:34:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:23-26; Châm-ngôn 8:34-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 399 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 11:49:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:10-13; Thi-thiên 62:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 588 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 10:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:3; Rô-ma 12:14; Ê-phê-sô 3:8-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 617 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 2:57:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:21-26; Thi-thiên 27:9-10; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 904 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 2:48:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 14  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.