VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 7:25:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 14:27:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:43-54
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 6:55:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 197 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 6:7:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 10:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 195 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 11:22:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 165 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 6:49:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/14/2018; P: 11/8/2018; 131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 7:13:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 6:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2018; P: 11/7/2018; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 0:20:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.