VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giăng 19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/18/2019; P: 8/25/2019; 186 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 3:4:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 164 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 15:42:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 157 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:0:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 221 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 9:8:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 17:51:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 208 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 2:13:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 173 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 6:24:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 289 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 4:14:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 1:55:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 361 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 21:24:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.