VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Xa-cha-ri 12:10a; 1 Ti-mô-thê 6:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 261 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 23:48:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4.21
Mục Sư Hồ Tuấn Khanh
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 489 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 7:42:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:17-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 264 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 1:3:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 364 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 0:53:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/17/2017; 395 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 8:9:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 389 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 22:28:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 510 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 18:45:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 260 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 11:57:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/10/2017; 282 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 11:42:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 390 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 16:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.