VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 18:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/21/2018; 338 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 7:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 573 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 13:41:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 369 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 17:23:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 6:10; Ê-sai 30:26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/16/2018; 361 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 23:2:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 4:10; Ma-thi-ơ 17:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 503 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:31:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:5-9; 1 Ti-mô-thê 6:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 518 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:31:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 25:2; Thi-thiên 77:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 561 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 5:50:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.31; Ê-phê-sô 3.8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 335 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 9:50:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 490 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 6:0:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 379 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 8:10:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.