VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 1:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 333 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 16:53:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 593 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 1:57:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:24-25; Rô-ma 8:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 372 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 9:41:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 45:9-15; Khải-huyền 19:6-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/12/2017; 458 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/24/2020 13:1:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/5/2017; 496 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 7:10:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 317 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 1:51:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 348 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 11:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 605 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 23:1:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 265 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 23:46:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 16:45:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 15  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.