VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 243 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 12:53:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 390 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 12:7:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 421 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 21:43:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 520 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 19:2:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8.18-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 367 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 2:20:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 685 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 17:47:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31-13:3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/18/2016; P: 9/19/2016; 803 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 12:37:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84.4-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 23:49:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 704 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:39:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 15  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.