VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 15.12-13; 1 Giăng 3:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/30/2021; P: 6/8/2021; 108 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 21:19:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:4-5; Khải-huyền 5.6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/23/2021; P: 6/1/2021; 114 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 18:45:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16.9-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/16/2021; P: 5/25/2021; 143 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 15:34:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/2/2021; P: 5/5/2021; 244 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 14:6:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24.62-67
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/18/2021; P: 4/25/2021; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 23:19:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/11/2021; P: 4/24/2021; 133 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 22:42:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/4/2021; P: 4/22/2021; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 7:24:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:5-10; 2 Cô-rinh-tô 4:7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 4:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/28/2021; P: 3/2/2021; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 41.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 172 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 8:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.