VietChristian
VietChristian
nghe.app

Mác 7:32-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/19/2019; 221 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 18:51:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 179 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 8:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 149 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 19:25:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 270 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 1:28:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 208 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 11:26:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 318 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 0:50:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 179 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 9:7:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:5-7; Ma-thi-ơ 5:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 20:8:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3.7-11; Đa-ni-ên 11:32b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 269 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 2:53:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32.24-31
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 11:34:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.