VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 92:12-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/28/2020; P: 7/3/2020; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 17:2:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 223 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/14/2021 3:37:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3.9-10,14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/14/2020; P: 6/17/2020; 296 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2021 19:49:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 8:52:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 254 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 8:50:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 247 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 8:49:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/10/2020; P: 5/17/2020; 187 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 12:24:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 339 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 8:45:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 17:49:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/22/2020; P: 3/24/2020; 349 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 13:35:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.