VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:10:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-15; Ê-phê-sô 6:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/2/2020; P: 8/11/2020; 260 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 0:20:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24; Hê-bơ-rơ 11:5-6; Giu-đe 1:14-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/12/2020; P: 7/14/2020; 351 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:12-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/28/2020; P: 7/3/2020; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/3/2021 20:6:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 242 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 23:58:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3.9-10,14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/14/2020; P: 6/17/2020; 313 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:50:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 11:36:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 277 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 11:31:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 11:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/10/2020; P: 5/17/2020; 205 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 17:36:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.