VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ê-sai 63:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 264 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 17:59:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 378 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 18:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 240 xem
Xem lần cuối 12/8/2019 21:22:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 317 xem
Xem lần cuối 12/8/2019 12:24:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:22b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 4:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 264 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 20:27:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 201 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 2:19:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 291 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 10:27:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/21/2018; 199 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 9:50:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 391 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 21:14:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.