VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/17/2017; 336 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 13:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 311 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 9:52:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 451 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:36:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 189 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 15:2:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/10/2017; 224 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 22:34:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 268 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 8:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/20/2017; 238 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 14:11:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 28:15-18; Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 307 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 23:27:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/6/2017; 346 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 6:10:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/30/2017; 372 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/6/2019 20:18:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.