VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
1 Sử-ký 12:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 337 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 17:1:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 12:31:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/24/2019; P: 11/25/2019; 294 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 13:22:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 50:14-5,23
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/17/2019; P: 11/18/2019; 332 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 6:35:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:21b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 494 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 15:50:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1.2-4,12-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/20/2019; P: 10/22/2019; 271 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 22:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:17-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 327 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:52:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9.1-3,24-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 362 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 10:39:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:17-20a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 308 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 14:18:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16.21-23
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 329 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 22:1:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.