VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 238 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 23:4:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:16b-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/25/2018; 219 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 21:7:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 206 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 9:2:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 336 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 1:41:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 26:1-4; Ê-sai 32:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/28/2018; 301 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:38:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 481 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 3:35:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1.28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/14/2018; 243 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 15:31:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 9:2:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 46:9-10; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/31/2017; 294 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 1:41:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 248 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 14:23:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.