VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/22/2020; P: 3/24/2020; 174 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 21:16:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:3-11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:23:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-24
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:57:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 22:8:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/16/2020; P: 2/17/2020; 299 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:57:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 321 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:19-20; Giăng 3:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 197 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:19:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ma-thi-ơ 25:28-29; Giô-suê 24:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/28/2020; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 0:30:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:26; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/19/2020; P: 1/24/2020; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 7:47:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:17; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/16/2020; 270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 11:14:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.