VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 50:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 213 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 5:37:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; Ma-thi-ơ 10:8; Châm-ngôn 11:25; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/21/2019; P: 7/23/2019; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 6:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Ma-la-chi 3:10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 190 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 7:55:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 265 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 10:53:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/5/2019; P: 5/6/2019; 170 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 1:1:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:51-54
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 216 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 2:41:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-43; Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2019; P: 4/23/2019; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 3:47:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 10:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 202 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 22:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/10/2019; 163 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 11:47:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.