VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 10:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/16/2020; P: 2/17/2020; 191 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 23:23:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 254 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 3:10:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:19-20; Giăng 3:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 155 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 16:43:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ma-thi-ơ 25:28-29; Giô-suê 24:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/28/2020; 125 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:2:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:26; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/19/2020; P: 1/24/2020; 179 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 2:31:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:17; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/16/2020; 218 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 2:30:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21,24-25; Ma-thi-ơ 2:13-14,19-21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/15/2019; P: 12/17/2019; 178 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 19:4:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:20; Ma-thi-ơ 2:11; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 141 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 7:26:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/1/2019; P: 12/2/2019; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 2:28:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/17/2019; P: 11/21/2019; 211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 2:28:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.