VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Khải-huyền 2:4-5
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1430 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 17:3:21
Đọc   Chia sẻ
Ô-sê 6:1
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1154 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 0:33:1
Đọc   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:3
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1102 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 8:29:30
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1259 xem
Xem lần cuối 1/15/2021 15:16:44
Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:44-47
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 2203 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 5:29:54
Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1374 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 23:30:33
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1290 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:40:28
Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 3:7-10
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1446 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 11:13:29
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:23-24; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1395 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 9:29:11
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 42
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 813 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 17:40:39
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.