VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Khải-huyền 2:4-5
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1492 xem
Xem lần cuối 52.99 phút
Đọc   Chia sẻ
Ô-sê 6:1
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1240 xem
Xem lần cuối 59.65 phút
Đọc   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:3
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1165 xem
Xem lần cuối 39.89 phút
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1312 xem
Xem lần cuối 56.20 phút
Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:44-47
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 2290 xem
Xem lần cuối 56.54 phút
Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1439 xem
Xem lần cuối 46.47 phút
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1361 xem 1 lưu
Xem lần cuối 52.77 phút
Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 3:7-10
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1542 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 6:39:21
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:23-24; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1464 xem 1 lưu
Xem lần cuối 42.89 phút
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 42
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 873 xem
Xem lần cuối 43.00 phút
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.