VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 12:1-8
Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:7/4/2016; P: 10/6/2016; 772 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 18:39:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:9-11
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/4/2016; P: 10/6/2016; 827 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 5:2:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:27-47; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19-21
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/3/2016; P: 10/6/2016; 483 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 4:50:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 4:1-24
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/2/2016; P: 10/6/2016; 497 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 0:2:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:29-42
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/2/2016; P: 10/3/2016; 560 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 12:25:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-6; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2016; P: 7/11/2016; 504 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 3:29:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2016; P: 7/11/2016; 1112 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 2:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 36:22-38
Pastor Dan Wetzel
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 503 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 10:5:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 943 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 10:24:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:53-8:11
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 1137 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 9:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.