VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 952 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 4:37:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:15; Thi-thiên 23
Pastor John Stumbo
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 587 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 19:24:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 1:1-11
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/4/2015; P: 7/10/2015; 612 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 5:33:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:20-26; Hê-bơ-rơ 7:24-25
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/3/2015; P: 7/10/2015; 712 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 4:54:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:7-11
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/28/2014; P: 7/6/2014; 2306 xem 42 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 22:17:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 50:1-11
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/1/2014; P: 7/3/2014; 610 xem 8 lưu
Xem lần cuối 30.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 48:12-18
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:6/30/2014; P: 7/3/2014; 523 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 14:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 3:11-26
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/29/2014; P: 7/3/2014; 1615 xem 32 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 9:25:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-6
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:6/28/2014; P: 7/3/2014; 1814 xem 40 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 16:52:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1
Pastor John Stumbo
C:6/29/2014; P: 7/3/2014; 448 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 22:19:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.