VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 2211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 5:43:23
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:1-19; Lu-ca 7:19-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1728 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 16:49:24
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:34-42; Lu-ca 12:51-53; Lu-ca 14:26-33
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1826 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 21:56:21
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:24-31; Lu-ca 12:2-9
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1272 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 21:15:26
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:16-23; Mác 13:9-13; Lu-ca 21:12-19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1578 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 12:12:34
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:1-15; Mác 6:7-13; Lu-ca 9:1-6; Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1781 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 15:53:23
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1453 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 17:45:26
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1425 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:43:19
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:20-22; Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1386 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:43:15
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:14-17; Mác 2:18-22; Lu-ca 5:33-39
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1469 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 0:57:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.