VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/11/2011; 1543 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 17:53:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/4/2011; 1871 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 23:26:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:10-12
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:8/28/2011; 1811 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:49:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/21/2011; 1332 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 9:31:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1753 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 11:49:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/7/2011; 1496 xem
Xem lần cuối 8/5/2020 3:45:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/31/2011; 2367 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 0:4:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2011; 2742 xem 28 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 13:15:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/17/2011; 2563 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 0:21:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2011; 2677 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 21:14:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  47 / 72  Tiếp  Cuối

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.