VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 2048 xem 28 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 20:26:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2073 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 1:23:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2748 xem 34 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 19:14:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1938 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 23:49:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1792 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 5:14:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 1779 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 1:39:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2199 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 19:22:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 2049 xem 23 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 20:41:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1764 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 17:49:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2015; P: 4/11/2015; 1545 xem 26 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 23:42:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.