VietChristian
VietChristian
nghe.app

Rô-ma 12:2; Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/9/2017; P: 7/14/2017; 505 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 12:22:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/2/2017; P: 7/6/2017; 716 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 16:13:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 645 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 4:47:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:24; Thi-thiên 127:3-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/18/2017; P: 6/21/2017; 323 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 2:28:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:7-11; 1 Cô-rinh-tô 13:1-12; 1 Cô-rinh-tô 14:1-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 536 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 21:36:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 346 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 13:47:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:7
Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:5/31/2017; P: 6/7/2017; 736 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:0:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 453 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 19:14:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:28-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/14/2017; P: 5/17/2017; 549 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 19:1:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 466 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 14:17:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.