VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Rô-ma 12:2; Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/9/2017; P: 7/14/2017; 545 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:17:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/2/2017; P: 7/6/2017; 759 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:17:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 687 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:17:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:24; Thi-thiên 127:3-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/18/2017; P: 6/21/2017; 361 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:18:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:7-11; 1 Cô-rinh-tô 13:1-12; 1 Cô-rinh-tô 14:1-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 583 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:18:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 389 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:18:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:7
Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:5/31/2017; P: 6/7/2017; 793 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 23:12:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 488 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:19:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:28-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/14/2017; P: 5/17/2017; 592 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:19:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 499 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:19:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.