VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:24; Thi-thiên 127:3-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/18/2017; P: 6/21/2017; 298 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 6:59:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:7-11; 1 Cô-rinh-tô 13:1-12; 1 Cô-rinh-tô 14:1-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 492 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 0:25:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 316 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 8:50:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:7
Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:5/31/2017; P: 6/7/2017; 693 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 23:14:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 427 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 13:13:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:28-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/14/2017; P: 5/17/2017; 508 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 20:18:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 21:10:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8:3-6; Rô-ma 8:34-39
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 507 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 7:30:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8:3-6; Sáng-thế Ký 1:28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 6:25:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 413 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 22:23:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.