VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ê-xơ-tê 4:10-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/7/2016; P: 2/24/2016; 374 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/5/2019 6:49:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1037 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 23:21:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 2122 xem 50 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 20:36:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1509 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 7:37:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 491 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 3:45:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 523 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 5:26:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 361 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 14:23:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 518 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 21:57:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/7/2016; P: 2/5/2016; 1013 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 3:50:32
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 1960 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 1:13:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.