VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Ma-thi-ơ 16:24; Giăng 1:35-51
M. Jeudi
C:4/21/2013; 187 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 20:55:47
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu-ca 1:5-25; Lu-ca 3:1-20; Giăng 1:19-28
M. Jeudi
C:12/4/2011; 245 xem
Xem lần cuối 2/24/2019 4:53:5
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:8-9; Giăng 1:14; Giăng 1:12; Giăng 1:1
Nguyễn Sinh
C:12/10/2015; 334 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 17:36:43
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; 354 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 14:44:2
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:11; Ê-sai 53; Ê-sai 7:14
G. Campbell Morgan
C:6/5/2015; 237 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 16:8:27
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:12
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:7/30/2015; 243 xem
Xem lần cuối 3/14/2019 8:38:11
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:12; Giăng 3:36
Nguyễn Sinh
C:12/9/2015; 249 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 9:13:38
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/3/2018; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 5:26:3
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:16
John Bevere
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 78 xem
Xem lần cuối 3/11/2019 19:44:28
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:16-18
Pete Briscoe
C:6/12/2014; 315 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 5:51:49
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm