VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-sai 59:2; Giăng 1:12; Giăng 4:24
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; P: 3/5/2022; 967 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 17:46:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 199 xem
Xem lần cuối 12/4/2022 15:46:42
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:9,18-20; Giăng 1:4
Kenneth Hagin
C:2/24/2011; P: 10/14/2021; 856 xem
Xem lần cuối 12/4/2022 8:10:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:24; Giăng 1:35-51
M. Jeudi
C:4/21/2013; P: 9/9/2020; 563 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 3:15:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26; Giăng 1:12; Ê-sai 55:1,7
Vernon Grounds
C:1/16/2011; P: 6/29/2021; 715 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 8:8:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu-ca 1:5-25; Lu-ca 3:1-20; Giăng 1:19-28
M. Jeudi
C:12/4/2011; 487 xem
Xem lần cuối 12/2/2022 3:4:30
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7; Giăng 1:11-13
VPNS
C:12/17/2019; P: 12/21/2019; 582 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2022 3:45:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-16; Giăng 1:1-3; Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/12/2019; 525 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2022 10:50:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-9; Giăng 1:14; Giăng 1:12; Giăng 1:1
Nguyễn Sinh
C:12/10/2015; 554 xem
Xem lần cuối 12/4/2022 22:46:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; P: 11/10/2020; 787 xem
Xem lần cuối 12/7/2022 6:54:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm