VietChristian
VietChristian
svtk.net
Sáng-thế Ký 12:11-13; Ma-thi-ơ 26:14-16; Phi-líp 3:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/19/2022; 379 xem
Xem lần cuối 11/29/2023 12:35:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:8/13/2022; 145 xem
Xem lần cuối 12/2/2023 2:56:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 49:13
Kim Hân
C:8/13/2022; 280 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 22:55:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 11:7; Châm-ngôn 8:17; Khải-huyền 2:6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/27/2022; 289 xem
Xem lần cuối 11/27/2023 10:49:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 48:22; Ma-thi-ơ 7:24,26; Ma-thi-ơ 13:49-50
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/20/2022; 351 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 16:42:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:8; Gia-cơ 1:19; Khải-huyền 22:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/15/2022; 302 xem
Xem lần cuối 12/3/2023 0:38:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 19:14; Ê-sai 29:13; Giê-rê-mi 12:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/12/2022; 281 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 20:57:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:17,26; Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-56; Lu-ca 9:62; Lu-ca 17:32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/3/2022; 281 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 1:15:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 47:1; Thi-thiên 98:8; Ê-sai 55:12; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/10/2022; 322 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 1:24:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:28,32-33; Dân-số Ký 14:7-9; Giê-rê-mi 23:24; Giăng 20:29
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/8/2022; 312 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 2:1:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm