VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sáng-thế Ký 22:1-19
VPNS
C:10/2/2007; 659 xem 1 lưu
Xem lần cuối 54.86 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:30-31
VPNS
C:7/26/2017; 604 xem 3 lưu
Xem lần cuối 56.68 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27
VPNS
C:7/1/2013; 887 xem 2 lưu
Xem lần cuối 57.60 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
VPNS
C:2/23/2005; 1017 xem 1 lưu
Xem lần cuối 57.61 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:5-10
VPNS
C:10/7/2016; 657 xem
Xem lần cuối 59.86 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17
VPNS
C:11/8/2012; 850 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 1:23:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Alban Douglas
C:3/23/2000; 918 xem
Xem lần cuối 2/23/2019 1:21:48
Đọc  Chia sẻ
Gióp 31:1; Ma-thi-ơ 6:22-23
VPNS
C:6/20/2012; 1158 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 1:21:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-26
VPNS
C:4/4/2007; 495 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 1:20:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-2
VPNS
C:12/22/1993; 588 xem
Xem lần cuối 2/23/2019 1:20:11
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 161  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app