VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/11/10: Xin cầu nguyện rằng một người nào đó sẽ đáp ứng sự kêu gọi của Chúa để dịch Kinh Thánh sang ngôn ngữ Luobohe Miao để dân bản xứ có thể học hỏi về Đấng Christ và được cứu.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/11/10: – HT Giám Lý Rosemead, Los Angeles County, MS Randy Nguyễn; HT Thân Hữu Alhambra, MS Lưu Thế Phiệt đặc trách linh vụ; HT Báp-tít San Gabriel (BC), MS Trương Công Trí cố vấn; HT Báp-tít Highland Park, MS Lý Văn Tiếu. Xin Chúa đồng công với người chăn, giúp con cái Chúa sâu nhiệm trong Lời Chúa hầu HT được phát triển.

Xem Thêm83,162
117,101,270