VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 13; Ma-thi-ơ 25:1-30; Lu-ca 10:25-37; Lu-ca 16:1-15; Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2013; 911 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/16/2020 14:17:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-11; Lu-ca 18:9-14
Pastor Michael Faber
C:8/4/2013; 438 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 22:35:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:0-19:0
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/19/2014; 750 xem
Xem lần cuối 5/17/2020 1:6:5
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/21/2007; 2205 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 2:31:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1191 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 2:44:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/1/2016; P: 4/28/2016; 492 xem
Xem lần cuối 5/18/2020 19:25:50
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 567 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 0:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 513 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 19:42:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 428 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 7:43:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 9:3:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.