VietChristian
VietChristian
httl.org

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 529 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 3:20:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 1:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 604 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 8:1:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 752 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 17:20:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 1240 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/26/2019 3:53:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1674 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 4:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 824 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/26/2019 3:41:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2341 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 18:41:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 591 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/26/2019 1:57:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:10-13; Thi-thiên 62:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 489 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/3/2019 15:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.