VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 397 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/4/2016 13:42:6
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2016 23:22:13
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 447 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 8:26:32
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 397 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 0:51:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Đọc   Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 595 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 2:34:10
Xem Nghe Lưu +Playlist  Đọc   Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1470 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/2/2016 20:54:3
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 642 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2016 20:30:19
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1877 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2016 14:25:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 330 xem
Xem lần cuối 12/1/2016 6:52:58
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2012; 300 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2016 12:30:3
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng